Farosymboler

Idag har vi lärt oss mer om farosymboler genom en kreativ bildövning.

724px-GHS-pictogram-flamme.svg
Brandfarligt

Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel.

Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

 

 

724px-GHS-pictogram-acid.svg
Frätande

Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador.
Produkten är korrosiv för metaller.

 

 

 

724px-GHS-pictogram-bottle.svg
Gasbehållare

Produkten är en trycksatt eller kraftigt nedkyld gas.

Behållaren kan explodera vid yttre brand.

 

 

 

724px-GHS-pictogram-rondflam.svg
Oxiderande

Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material.

 

 

 

724px-GHS-pictogram-explos.svg
Explosivt

Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme.

Måste hanteras varsamt.

 

 

724px-GHS-pictogram-exclam.svg
Skadligt

Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

 

724px-GHS-pictogram-pollu.svg
Miljöfarlig

Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

 

 

 

724px-GHS-pictogram-skull.svg
Giftigt

Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

 

 

 

GHS-pictogram-silhouette.svg
Hälsofarlig

Produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Används också för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.

Lämna ett svar